Sebastian Großmann

Project coordinator
Institute of Asian and African Studies, Humboldt-Universität zu Berlin

E-mail: sebastian.grossmann@hu-berlin.de
Phone: 030 2093-70211 

Institute for Asian and African Studies (IAAW)
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Office: Georgenstr. 23
10117 Berlin

blank profile picture